Fossil

ברוכים הבאים לאתר ספריית החומרים מוזיאון העיצוב חולון (להלן: "iMatter" או האתר").
האתר מנוהל ומופעל על ידי ספריית החומרים- מדיטק חולון .
השימוש ב-iMatter ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים
אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תנאים אלה חלים על השימוש ב-iMatter ובתכנים הכלולים בו
באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב).
כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. תנאי השימוש באתר iMatter מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי
(audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק):
כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון,
קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים
וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).
 
השימוש ב-iMatter
 
הנך רשאי להשתמש בתכנים ב iMatter - בהתאם לכללים המפורטים להלן.
אין להשתמש בתכנים ב-iMatter באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת,
מראש ובכתב של ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

• הנך רשאי להשתמש ב-iMatter למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים
להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך iMatter, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים,
בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

• אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots
וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך iMatter.
בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מ-iMatter.

• אין לקשר ל-iMatter כל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה,
או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

• הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב רשאית להורות לך לבטל כל קישור לפי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה זה תבטל את הקישור לאלתר ולא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה כלפי iMatter בעניין זה.

• ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור
לתכנים מ-iMatter ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת.
הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, שנעשו על ידך ומתחייב
לשפות את המרכז הישראלי לעיצוב – מדיטק חולון בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

קישורים ב-iMatter

ב-iMatter תמצא קישורים ('לינקים') לעמודים שונים ברשת האינטרנט.
העובדה ש-iMatter מקושר לתכנים אלה אינו מעיד על הסכמת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב
לתוכנם ואינו מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות
ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. 

תכנים לפרסום ב-iMatter
 
ב-iMatter מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשי האתר. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך,
כדוגמת קבוצות דיון (פורומים) או טפסי "העיצוב שלי". מסירת תכנים לפרסום ב-iMatter אינה מקנה לך זכות
לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מעודדת את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה באתר,
תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר משתמשי האתר בו. עם זאת, אין משמעות הדבר שניתן
להשתמש באתר iMatter כבמה לפגיעה באנשים בודדים או בגופים כאלה ואחרים.
שימוש מושכל במילה הכתובה, עם מידה של כבוד לזולת, אחריות ובגרות, כל אלה מומלצים וראויים
לכל המשתתפים בפורומים השונים.

על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות
בפניך להתבטא באתר, רשאית הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לבדוק
את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה אך ורק כדי לנסות למנוע פרסום
דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם
בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.
הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר
כל תוכן שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל
הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב-iMatter, במשתמשיו, במרכז הישראלי לעיצוב או במי מטעמו.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה,
והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש שמסרם לפרסום.
החליטה הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לפרסם תוכן שמסרת – היא רשאית
לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתה המוחלט ובכלל זה לקצרו.
בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום ב-iMatter, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה
שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים.
הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מעודדת אותך להתייחס בזהירות ובביקורתיות
לתכנים שמתפרסמים באתר ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים ב-iMatter,
התייחס לתכנים אלה בזהירות ובקפידה. כל התכנים המפורסמים על ידי ספריית החומרים
של המרכז הישראלי לעיצוב ב-iMatter נוצרים בקפידה מתוך מידע הניתן לה על ידי
ספקי / יצרני / יבואני החומרים. לפיכך, ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב
אינה אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה
שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 
שירותים הטעונים רישום
 
ב-iMatter תמצא שירותים הטעונים הרשמה. תוכל ליהנות מכל שירות כזה ולהשתמש בו
לאחר השלמת תהליך ההרשמה, מסירת הפרטים המתבקשים במהלכו ולאחר שהתקבלה הסכמתך
להסכם המקוון הנלווה לשירות.
השימוש בשירותים הטעונים רישום, כרוך בתשלום דמי מנוי. ההוראות המתייחסות לתשלום דמי המנוי
יימצאו אף הן בהסכם המקוון הנלווה לשירות, אותו תתבקש לאשר.
בעת ההרשמה לשירות תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר מגוריך, עיסוק,
את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך.
עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת.
פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך.
במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באמצעות פניה לiMatter- באופן מקוון דרך "צרו קשר" באתר
או טלפונית. המנוי לשרותי iMatter הינו אישי ואינו ניתן להעברה. הנהלת ספריית החומרים
של המרכז הישראלי לעיצוב רשאית לבטל הרשאתו של מנוי שהפר את כללי השימוש באתר. 
  
אבטחת מידע ב-iMatter

הנתונים שמסרת בעת ההרשמה לשירות יישמרו במאגר המידע שבבעלות ספריית החומרים
של המרכז הישראלי לעיצוב. ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מתחייבת להגן על פרטיותך
באמצעות שימוש בשרתים מאובטחים ובאמצעות מערכות סליקה מאובטחות.
אם זאת, ובהינתן מספר רב של גולשים ושימוש בתקשורת אל-חוטית, עליך לדעת עת קיום אפשרות
של חדירת גורם שלישי ("האקר") לאתר.
הנהלת ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לא תשא באחריות לכל נזק שנגרם
כתוצאה משימוש של גורם שלישי במידע שסופק באתר.
 
מדיניות פרטיות
 
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מכבדת את פרטיותך ב-iMatter.
ספריית החומרים עושה שימוש בטופס הרשמה לאתר בכדי לאפשר למנויים שימוש בו.
אם בחרת להירשם לשירות שמוצע ב-iMatter, הרי שעליך לספק מידע הכרחי ליצירת המנוי הכולל
שם פרטי, שם משפחה, טלפון, כתובת מייל ועיסוק. יש באפשרותך לספק מידע נוסף אודותיך,
כגון כתובת מלאה, תחומי עניין ועוד. 
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב אוספת את המידע שספקת בעת הרשמתך
בכדי להעניק לך שירות טוב יותר.
ספריית החומרים עשויה להשתמש במידע זה בכדי לשלוח לך שאלוני שביעות רצון, סקרים וידיעון מקוון תקופתי.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מתחייבת להגן על מידע זה מכל גורם שלישי
שעשוי לבקש לעשות בו שימוש.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב עשויה לאסוף מידע הקשור להרגלי השימוש שלך ב-iMatter,
לדוגמא: דפים שצפית בהם, קישורים או פרסומים שלחצת עליהם או התקשרויות שעשית
עם ספק / יצרן / יבואן דרך האתר.
במקרים בהם ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב תשכור חברה חיצונית לשם מתן 
שירותים נוספים למנוייה (כגון: דיוור ישיר, סטטיסטיקות, מתן תמיכה ישירה), יימסר לחברה זו
המידע הדרוש לתפעול השירות, בלבד.
בכל רגע נתון, ובעזרת הוראות מפורשות המצוינות בו, תוכל להסיר את שמך
מהדיוור התקופתי שתקבל מ-iMatter.
 
תכנים מסחריים
 
iMatter כולל תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים
או משתמשים, המבקשים להציע למכירה מוצרים או שירותים.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב לא תשא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו ב-iMatter.
האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם
חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים ב-iMatter אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים,
הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה. כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים
ב-iMatter יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר.
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות
לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים ב-iMatter או ירכשו באמצעותן.
 
קניין רוחני
 
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני ב-iMatter, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו
(למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של ספריית החומרים
של המרכז הישראלי לעיצוב, או של צד שלישי (מפרסם / ספק / יצרן / יבואן), שהרשה לספריית החומרים
של המרכז הישראלי לעיצוב להשתמש בהן.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות,
למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי
בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת,
בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב או מבעלי הזכויות האחרים,
לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). 
 
שיפוי
 
הנך מתחייב לשפות את ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה
בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב
הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב, עובדיה,
מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו
כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב-iMatter וכתוצאה מקישורים שביצעת ל-iMatter.
 
תקלות, שינויים באתר והפסקת השירות
 
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב אינה מתחייבת ששירותי iMatter לא יופרעו,
יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית
לשרתי האחסון שלה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב.

ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו,
את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים
לפי החלטתה, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.
שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים
המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב.
לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ידיעות אינטרנט בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות
שיתרחשו אגב ביצועם.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב להפסיק בכל עת
את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם.
הנהלת ספריית החומרים תפרסם ב-iMatter הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

בוררות וסמכות שיפוט
 
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית נתונה
לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.
 
פנה אלינו
 
ספריית החומרים של המרכז הישראלי לעיצוב מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם
של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן
ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם האפשרי. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
 
ספריית החומרים מוזיאון העיצוב חולון
רחוב גולדה מאיר 6
חולון, 58458
 
פניות כאמור ניתן גם לשגר אלינו באמצעות:
פקסימיליה למספר 03-5021533 (לציין: עבור ספריית החומרים)
או
להעביר בדואר אלקטרוני לכתובת 
materials@dmh.org.il

 

 

Tenebit תנאי שימוש | לדף הבית | English כל הזכויות שמורות | ספריית החומרים של מוזיאון העיצוב חולון ©2007